نوع رسانه
2:49
مراقبت های کودکانه - نزدیکی ناامن

مراقبت های کودکانه - نزدیکی ناامن

2,541 بازدید
0 0
جزئیات
در مراقبت های کودکانه, آموزشی
فیلم آموزشی مراقبت های کودکانه در مورد آگاهی کودکان از نزدیکی های ناامن. از سری...
نوع رسانه
4:01
مراقبت های کودکانه - مهم نیست کی باشه

مراقبت های کودکانه - مهم نیست کی باشه

2,952 بازدید
0 0
جزئیات
در مراقبت های کودکانه, آموزشی
فیلم آموزشی مراقبت های کودکانه در مورد آگاهی کودکان از حفظ حریم شخصیشون و اینکه...
نوع رسانه
2:54
مراقبت های کودکانه - قوانین1

مراقبت های کودکانه - قوانین1

2,057 بازدید
0 0
جزئیات
در مراقبت های کودکانه, آموزشی
فیلم آموزشی مراقبت های کودکانه در مورد قوانینی که کودکان باید بدانند. از سری فیل...
نوع رسانه
1:58
مراقبت های کودکانه - فریاد و فرار

مراقبت های کودکانه - فریاد و فرار

2,461 بازدید
0 0
جزئیات
در مراقبت های کودکانه, آموزشی
فیلم آموزشی مراقبت های کودکانه در مورد ترک مکان های ناامن. از سری فیلم های انجمن...
نوع رسانه
3:08
مراقبت های کودکانه - خونه ناامن

مراقبت های کودکانه - خونه ناامن

1,926 بازدید
0 0
جزئیات
در مراقبت های کودکانه, آموزشی
فیلم آموزشی مراقبت های کودکانه در مورد خونه ناامن. از سری فیلم های انجمن بین الم...
نوع رسانه
2:14
مراقبت های کودکانه - نشانه ها

مراقبت های کودکانه - نشانه ها

2,680 بازدید
0 0
جزئیات
در مراقبت های کودکانه, آموزشی
فیلم آموزشی مراقبت های کودکانه در مورد شناختن نشانه ها و گفتن به افراد قابل اعتم...
نوع رسانه
3:36
مراقبت های کودکانه - گفتن به بزرگترها

مراقبت های کودکانه - گفتن به بزرگترها

1,913 بازدید
0 0
جزئیات
در مراقبت های کودکانه, آموزشی
فیلم آموزشی مراقبت های کودکانه در مورد گفتن به بزرگترها. از سری فیلم های انجمن ب...
نوع رسانه
2:41
مراقبت های کودکانه - قوانین2

مراقبت های کودکانه - قوانین2

1,974 بازدید
0 0
جزئیات
در مراقبت های کودکانه, آموزشی
فیلم آموزشی مراقبت های کودکانه در مورد قوانینی که کودکان باید بدانند. از سری فیل...
نوع رسانه
4:35
مراقبت های کودکانه - ترس از گفتن

مراقبت های کودکانه - ترس از گفتن

2,489 بازدید
0 0
جزئیات
در مراقبت های کودکانه, آموزشی
فیلم آموزشی مراقبت های کودکانه در مورد ترس از گفتن به بزرگترها. از سری فیلم های...
نوع رسانه
2:19
مراقبت های کودکانه - لمس خطرناک

مراقبت های کودکانه - لمس خطرناک

2,308 بازدید
0 0
جزئیات
در مراقبت های کودکانه, آموزشی
فیلم آموزشی مراقبت های کودکانه در مورد لمس خطرناک. از سری فیلم های انجمن بین الم...
جزئیات
15,737 بازدید