نوع رسانه
4:31
مراقبت های کودکانه - بگو1

مراقبت های کودکانه - بگو1

جزئیات
در مراقبت های کودکانه, آموزشی
فیلم آموزشی مراقبت های کودکانه در مورد ترس از گفتن. از سری فیلم های انجمن بین ال...
0 0
2,342 بازدید
نوع رسانه
2:58
مراقبت های کودکانه - بگو2

مراقبت های کودکانه - بگو2

جزئیات
در مراقبت های کودکانه, آموزشی
فیلم آموزشی مراقبت های کودکانه در مورد ترس از گفتن. از سری فیلم های انجمن بین ال...
0 0
2,439 بازدید
نوع رسانه
3:15
مراقبت های کودکانه - انتخاب درست

مراقبت های کودکانه - انتخاب درست

جزئیات
در مراقبت های کودکانه, آموزشی
فیلم آموزشی مراقبت های کودکانه در مورد انتخاب درست. از سری فیلم های انجمن بین ال...
0 0
2,304 بازدید
نوع رسانه
1:58
مراقبت های کودکانه - فریاد و فرار

مراقبت های کودکانه - فریاد و فرار

جزئیات
در مراقبت های کودکانه, آموزشی
فیلم آموزشی مراقبت های کودکانه در مورد ترک مکان های ناامن. از سری فیلم های انجمن...
0 0
2,539 بازدید
نوع رسانه
2:54
مراقبت های کودکانه - قوانین1

مراقبت های کودکانه - قوانین1

جزئیات
در مراقبت های کودکانه, آموزشی
فیلم آموزشی مراقبت های کودکانه در مورد قوانینی که کودکان باید بدانند. از سری فیل...
0 0
2,120 بازدید
نوع رسانه
2:41
مراقبت های کودکانه - قوانین2

مراقبت های کودکانه - قوانین2

جزئیات
در مراقبت های کودکانه, آموزشی
فیلم آموزشی مراقبت های کودکانه در مورد قوانینی که کودکان باید بدانند. از سری فیل...
0 0
2,033 بازدید
نوع رسانه
3:36
مراقبت های کودکانه - گفتن به بزرگترها

مراقبت های کودکانه - گفتن به بزرگترها

جزئیات
در مراقبت های کودکانه, آموزشی
فیلم آموزشی مراقبت های کودکانه در مورد گفتن به بزرگترها. از سری فیلم های انجمن ب...
0 0
1,965 بازدید
نوع رسانه
4:31
مراقبت های کودکانه - هشدار به کودکان

مراقبت های کودکانه - هشدار به کودکان

جزئیات
در مراقبت های کودکانه, آموزشی
فیلم آموزشی مراقبت های کودکانه در مورد هشدار به کودکان. از سری فیلم های انجمن بی...
0 0
1,968 بازدید
نوع رسانه
3:13
مراقبت های کودکانه - خطر غریبه ها

مراقبت های کودکانه - خطر غریبه ها

جزئیات
در مراقبت های کودکانه, آموزشی
فیلم آموزشی مراقبت های کودکانه در مورد خطر غریبه ها. از سری فیلم های انجمن بین ا...
0 0
2,024 بازدید
نوع رسانه
3:08
مراقبت های کودکانه - خونه ناامن

مراقبت های کودکانه - خونه ناامن

جزئیات
در مراقبت های کودکانه, آموزشی
فیلم آموزشی مراقبت های کودکانه در مورد خونه ناامن. از سری فیلم های انجمن بین الم...
0 0
1,991 بازدید
نوع رسانه
2:19
مراقبت های کودکانه - لمس خطرناک

مراقبت های کودکانه - لمس خطرناک

جزئیات
در مراقبت های کودکانه, آموزشی
فیلم آموزشی مراقبت های کودکانه در مورد لمس خطرناک. از سری فیلم های انجمن بین الم...
0 0
2,380 بازدید
نوع رسانه
4:01
مراقبت های کودکانه - مهم نیست کی باشه

مراقبت های کودکانه - مهم نیست کی باشه

جزئیات
در مراقبت های کودکانه, آموزشی
فیلم آموزشی مراقبت های کودکانه در مورد آگاهی کودکان از حفظ حریم شخصیشون و اینکه...
0 0
3,043 بازدید
نوع رسانه
2:49
مراقبت های کودکانه - نزدیکی ناامن

مراقبت های کودکانه - نزدیکی ناامن

جزئیات
در مراقبت های کودکانه, آموزشی
فیلم آموزشی مراقبت های کودکانه در مورد آگاهی کودکان از نزدیکی های ناامن. از سری...
0 0
2,618 بازدید
نوع رسانه
2:14
مراقبت های کودکانه - نشانه ها

مراقبت های کودکانه - نشانه ها

جزئیات
در مراقبت های کودکانه, آموزشی
فیلم آموزشی مراقبت های کودکانه در مورد شناختن نشانه ها و گفتن به افراد قابل اعتم...
0 0
2,761 بازدید
نوع رسانه
4:35
مراقبت های کودکانه - ترس از گفتن

مراقبت های کودکانه - ترس از گفتن

جزئیات
در مراقبت های کودکانه, آموزشی
فیلم آموزشی مراقبت های کودکانه در مورد ترس از گفتن به بزرگترها. از سری فیلم های...
0 0
2,578 بازدید