من میتوانم ...

معلولیت محدودیت است ولی ناتوانی نیست. خداوند همه ی انسان ها را نیازمند و محدود آفریده است و این به معنای ناتوانی در رسیدن به خواسته هایشان نیست. افراد کم توان ذهنی افرادی هستند که به علت بهره هوشی پائین، معمولا پایین تر از ۷۰ و نبودن جامعه ای اگاه از نوع رفتار با چنین افرادی، باعث شده است که افراد به راحتی با محیط اطراف و افراد جامعه سازگاری خوبی نداشته باشند، لذا نیازمند حمایت، کمک و آموزش بیشتری هستند. لذا در ادامه به معرفی نرم افزار کمک آموزشی به خانواده و یا نزدیکان افراد کم توان ذهنی می پردازیم که می تواند در جهت تسریع به آموزش و ارتقاء توانمندی های روحی و جسمی این افراد با هدف حضور فعال در جامعه کمک شایانی نماید.